جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی فروش سردرختی باغات گلابی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/4/23 1398/4/17 1398/4/22
2 شرکت کشاورزی رضوی فروش سردرختی محصولات گردو،بادام ،سیب پاییزه،گلابی و انگور کشت و صنعت باغات 1398/4/22 1398/4/15 1398/4/20
3 شرکت کشاورزی رضوی انجام عملیات زیرسازی و آسفالت باغ میرکاریز کشت و صنعت باغات 1398/4/22 1398/4/15 1398/4/20
4 شرکت کشاورزی رضوی فروش سازه اسقاط تبلیغاتی شامل قوطی،نبشی،تیرآهن در کشت و صنعت باغات 1398/4/22 1398/4/15 1398/4/20
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول عناب سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان تیر ماه 1398 1398/4/15 1398/4/4 1398/4/15
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول خربزه،هندوانه و طالبی 1398/4/12 1398/4/4 1398/4/11
7 شرکت کشاورزی رضوی فروش محصول محلوج پنبه کشت و صنعت انابد / خرداد 1398(نوبت دوم) 1398/4/10 1398/3/30 1398/4/9
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش کاه و کلش حاصل از برداشت غلات در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/4/9 1398/3/30 1398/4/6
9 شرکت کشاورزی رضوی فروش سردرختی ( نوبت دوم ) محصول باغات آلو کشت و صنعت مزرعه نمونه به مساحت حدودی 40 هکتار 1398/4/4 1398/3/30 1398/4/3
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در مدیریت و بهره برداری 2/5 هکتار از گلخانه های مزرعه نمونه 1398/4/4 1398/3/27 1398/4/4
12345678910...صفحه آخر