جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول چغندر 1398/8/2 1397/7/22 1397/8/2
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه خرید ورق ژئوممبران 1397/10/5 1397/9/22 1397/10/5
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین کود زراعی 1397/9/14 1397/9/5 1397/9/14
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سموم دفع آفات 1397/9/14 1397/9/5 1397/9/14
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خریدکود فروتست و سم زمستانه 1397/8/29 1397/8/20 1397/9/2
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین لوله پلی اتیلن 1397/8/26 1397/8/19 1397/8/26
7 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی 1397/8/24 1397/8/10 1397/8/22
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه خرید مشعل های حرارتی گاز سوز 1397/8/5 1397/7/26 1397/8/5
9 شرکت کشاورزی رضوی برداشت محصول چغندرقند 1397/8/2 1397/7/26 1397/8/1
10 شرکت کشاورزی رضوی خرید شناور و تجهیزات چاه کشاورزی 1397/8/2 1397/7/24 1397/8/1
12345678910...صفحه آخر