معرفی


تاریخچه
موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در تاریه 1373/01/15 تحت شماره 379 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است. مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس با توجه به ظرفیت های بی شمار و مطلوب در سرخس از قبیل کوتاه ترین راه ارتباطی به کشورهای آسیای مرکزی روسیه و چین، کوتاه ترین مسیر ترانزیتی محور شرق ایران، داشتن منابع عظیم گازی و آبی و داشتن زیر ساخت های جاده ای، هوایی، ریلی انرژی و مخابراتی از گذشته و قرار داشتن در نقطه صف مرزی و امکان گسترش تجارت به عنوان بستری مناسب برای اجرای پروژه ها و فعالیت های سرمایه گذاری با ایجاد فرصت های مناسب اشتغال زایی مورد توجه است.

مأموریت سازمان
منطقه ویژه اقتصادی سرخس بر اساس بر اساس سند چشم انداز افق 1404 در سال 1375 با مصوبه هیات وزیران افتتاح گردید. بر اساس نوع کارکرد مناطق ویژه اقتصادی مامریت هایی برای هر منطقه منظور شده است. اما نوع کارکرد و ماهیت این منطقه با توجه به جایگاه مقدسی که به واسطه انتساب آن به آستان قدس رضوی منظور است با دیگر مناطق تفاوت دارد .
ماموریت های اصلی :

  • رفع محرومیت از چهره شمال شرق کشور
  • کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد
  • جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در صنایع مختلف منطقه
  • رونق صادرات و ترانزیت از طریق صنعت لجستیک
  • انبارداری کالا و بارانداز بزرگ شرق کشور
  • گسترش صنعت توریسم با توجه به نزدیکی به مشهد مقدس
  • گسترش مباحث آموزشی و تحقیقاتی از طریق جذب شرکتهای دانش بنیان
  • جلوگیری از خام فروشی کالا
  • حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی


چشم انداز، اهداف، راهبردها
چشم اندازهای منطقه ویژه در 3 کارکرد عمده صنعت ترانزیت کالا و خدمات تعریف شده است
منطقه صنعتی: فراهم آوردن زیرساختها و شکل دهی به خوشه های صنعتی برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی صنایع مرتبط با گوگرد صنایع تبدیلی گسترش صنایع برتر و جذب حداقل 200 سرمایه گذار خارجی و 400 سرمایه گذار داخلی تا پایان سال 1400
منطقه پشتیبان: فراهم آوردن پهنه ها انبارها و زیرساختهای لازم برای گسترش روابط بازرگانان ایرانی با همسایه ها به ویژه حوزه CIS از طریق تبدیل شدن این منطقه به منطقه آزاد تجاری صنعتی و تبدیل شدن به گذرگاه اصلی منطقه و مرکز مبادلات تجاری ایران با آسیای میانه روسیه و چین
منطقه خدمات: فراهم آوردن زیرساختها و پیوندها جهت ایجاد محور گردشگری میان شهر مشهد و سرخس